CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

U nastavku podsjećamo na odredbe pojedinih poreznih propisa,  koje stupaju na snagu  1. siječnja 2018. godine.

POREZ NA DOHODAK

Sa prvim danom iduće godine mijenja se definicija uzdržavanog člana.

Uzdržavanim članom uže obitelji smatraju se bračni drug (izvanbračni i istospolni životni partneri), roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom propisu ako oni sami godišnje zarađuju manje od 15 tisuća kuna. Tko god je do sada uzdržavao sve koji su od 01.01.2018. ukinuti sa novom definicijom uzdržavanog člana, trebali bi do kraja godine maknuti sa svojih poreznih kartica te ''ukinute'' uzdržavane članove kako bi im poslodavci od iduće godine mogli pravilno obračunavati osobni odbitak.

U primjeni su i nove odredbe o poreznoj kartici građana. Porezna uprava na zahtjev poslodavca i uz suglasnost radnika od iduće godine ima mogućnost dostaviti poreznu karticu elektroničkim putem po službenoj dužnosti. Radnik, umirovljenik i/ili fizička osoba mogu promjenu koja je vezana za uzdržavane članove, promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta, a koja bi utjecala na osobni odbitak, mora prijaviti Poreznoj upravi u roku od 30 dana od dana nastanka promjene putem poslodavca ili izravno putem sustava e-građani ili iznimno putem nadležne ispostave Porezne uprave te dostaviti vjerodostojne isprave.

Propisuje se da se porezno priznatim izdacima, od  1. siječnja 2018. smatra 50% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika i drugih zaposlenih osoba ako se po osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak.

Porezna uprava može, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja.

POREZ NA DOBIT

Od 01.01.2018 uvodi se promjena vezana za porezno priznati rashod sa 70% na 50%. rashodi s osnove korištenja sredstava za osobni prijevoz priznaju se u visini od 50% od 1. siječnja 2018. godine (100% ako se obračunava plaća ili drugi dohodak u naravi).

Pri sastavljanju prijave poreza na dobit za 2017. godinu koja se podnosi u 2018. godini ukinuta je porezna olakšica za reinvestiranu dobit. Porezni poticaji za izvršene investicije i ulaganja u dugotrajnu imovinu provode se samo putem posebnog propisa o poticanju ulaganja, Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine br. 102/15.) koji pruža mogućnost, ovisno o visini ulaganja u dugotrajnu imovinu i broju novootvorenih radnih mjesta, plaćanje poreza na dobit primjenom porezne stope od 0% u razdoblju do 10 godina.

Podsjetimo:

Porezni obveznici koji su i obveznici poreza na dodanu vrijednost, moći će izabrati predloženi način  utvrđivanja porezne osnovice ukoliko su prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost izabrali plaćanje PDV-a prema naplaćenoj realizaciji. Obzirom da je riječ o obveznicima poreza na dobit koji  su obveznici primjene računovodstvenih propisa i standarda ta  obveza bi se i dalje zadržala, ali bi se porezna  osnovica i obveza poreza na dobit utvrdila prema  novčanom načelu.

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Sa 01.01.2018. mijenjaju se ograničenja vezana za odbitak pretporeza i to na način:

  • porezni obveznik ne može odbiti pretporez za nabavu dobara i usluga za potrebe reprezentacije pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu..
  • porezni obveznik može odbiti 50% pretporeza obračunatog na nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima osim ako su iznad 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti.

Porezni obveznik će moći odbiti 50% pretporeza obračunatog na nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima. Nije dopušten odbitak pretporeza za nabavu iznad iznosa od 400.000,00 kuna po jednom sredstvu.

Obračunska kategorija PDV-a pri uvozu određenih strojeva i opreme primjenjuje se od 01. siječnja 2018. godine. U primjeni je Dodatak IV- Popis strojeva i opreme pri obračunskom plaćanju PDV-a kod uvoza. Smatra se da je PDV pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna (po jednoj carinskoj deklaraciji za puštanje u slobodan promet ili po jednom odobrenju o primjeni općeg pravila 2A u slučaju postupnog uvoza temeljem dodatne napomene uz odsjek XVI. i dodatne napomene uz odsjek XVII. Priloga I. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (Službeni list br. L 256 od 7. 9. 1987.) plaćen ako ga porezni obveznik koji ima pravo na odbitak pretporeza u cijelosti iskaže kao obvezu u prijavi PDV-a, a za takav način obračunavanja i plaćanja PDV-a je porezni obveznik dobio rješenje od strane Carinske uprave.

Porezni obveznici koji ostvare vrijednost oporezivih isporuka dobara ili obavljenih usluga većih od 300.000,00 kuna u 2017 godini (bez PDV-a) obvezni su od 01. siječnja 2018. godine upisati se u registar obveznika PDV-a. Porezni obveznici koji ne ostvare navedeni promet obvezni su do 15. siječnja 2018 godine podnijeti zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili u tome roku pisanim putem zatražiti da ostanu u sustavu PDV-a. Porezni obveznici koji u 2017. godini ne ostvare navedene isporuke veće od 300.000,00 kuna ostaju i dalje porezni obveznici ako su bili upisani u registar obveznika PDV-a na vlastiti zahtjev što ih obavezuje sljedeće tri kalendarske godine na redovni postupak oporezivanja PDV-om.

ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

Od 01. siječnja 2018. godine izjednačava se kriterij godina starosti za utvrđivanje i naplatu poreza na cestovna motorna vozila te se utvrđuje i naplaćuje za sva cestovna motorna vozila do 10 godina starosti. Ne plaća se na:

  • vozila RH i jedinica lokalne i područne samouprave
  • vozila tijela državne uprave
  • vozila zdravstvenih ustanova
  • vozila vatrogasnih jedinica
  • vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i stranoga diplomatskog osoblja
  • posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi službu
  • vozila prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom

Vozila starija od 10 godina oslobođena su plaćanja poreza na cestovna motorna vozila.


profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER