CERTIFIKAT ZA IZRADU I PROVEDBU EU PROJEKATA IZDAN OD UČILIŠTA ZA POSLOVNO UPRAVLJANJE -INSTITUT ZA MENADŽMENT

 • Izmjene Zakona o porezu na dohodak, što će biti

U odnosu na dosadašnje odredbe Zakona o porezu na dohodak, bitne izmjene koje se predlažu ovim Prijedlogom Zakona jesu:

 • Propisivanje utvrđivanja dohotka kao godišnjeg dohotka i konačnog dohotka. Godišnjim se dohotkom smatra dohodak koji ima izvor u primicima od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugim primicima, osim primitaka koji se smatraju konačnim dohotkom.
  Godišnji dohodak će se utvrđivati putem godišnje porezne prijave ili posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, a godišnji porez plaćat će se po poreznim stopama od 24% i 36% ovisno o visini porezne osnovice i to na način da se porezna stopa od 24% primjenjuje na godišnju poreznu osnovicu do visine 210.000,00 kuna, a porezna stopa Ako porezni obveznik ostvari primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, isti bi se oporezivao samo godišnjom stopom od 24%.
  Konačnim dohotkom se, prema Prijedlogu zakona, smatra dohodak koji 
  ima izvor u primicima od imovine i imovinskih prava, kapitala i osiguranja te se isti, ovisno o izvoru, oporezuje po jedinstvenim poreznim stopama od 12%, 24% i 36%, a porezni obveznici po osnovi tako ostvarenog dohotka neće imali mogućnost korištenja osobnog odbitka niti podnošenja godišnje porezne prijave. Konačnim dohotkom smatra se i dohodak po osnovi povrata doprinosa i dohodak ostvaren po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena, a porez se po osnovi tako ostvarenog dohotka plaća po stopi od 36%.
 • Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva i/ili trgovine, dohodak i porez na dohodak će moći plaćati u paušalnom iznosu uz ostale propisane uvjete.
 • Povećat će se i prag do kojeg porezni obveznici mogu dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu te će time porezni obveznici moći dohodak i porez na dohodak utvrđivati u paušalnom iznosu ako ne ostvare ukupni godišnji primitak veći od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost.
 • Mogućnost utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak u paušalnom iznosu omogućit će se i za porezne obveznike - nerezidente upisane u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost čija vrijednost isporuka u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od iznosa propisanog za obvezni ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, uz ispunjenje ostalih uvjeta te uvjeta propisanih posebnim propisima.
 • Plaćanje predujma poreza na dohodak od nesamostalnog rada24 % i 36%na način da se porezna stopa na dohodak obračunavati i poreznim obveznicima - umirovljenicima, ali tako obračunani predujam poreza na dohodak će se umanjivati za 50%.  Predujam poreza na dohodak, umanjit će se za 50% i poreznim obveznicima koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara kako bi se dodatno poticao razvoj područja koja znatno zaostaju za nacionalnim prosjekom.
 • Propisuje se povećanje . Osnovni osobni odbitak izračunan je primjenom koeficijenta 1,5 na osnovicu osobnog odbitka koja iznosi 2.500,00 kuna. Tako dobiveni iznos (3.750,00 kuna) zaokruživat će se na stoticu te će se iznos
 • Daje se dodatno pojašnjenje postupka podnošenja godišnje porezne prijave i posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čime se otklanjaju određene nejasnoće vezane uz primjenu Zakona.
 • Usklađivanje pojedinih odredbi s odredbama Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14.) i Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca (Narodne novine br. 86/08., 80/13. i 82/15.) na način da se propiše da prema primitku od kojeg se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a poslodavac ili isplatitelj primitka ili plaće na dan dospjelosti primitak nije isplatio, a istovremeno je, sukladno odredbama Zakona o radu, obvezan dostaviti radniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava se i dospijeva na naplatu istovremeno s dostavom obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku.

 

Vrsta dohotka Trenutno stanje Prema odredbama ovog Prijedloga zakona
GODIŠNJI DOHODAK
Dohodak od nesamostalnog rada (plaća) - mjesečni predujam po stopi od 12% od mjesečne porezne osnovice do visine 2.200,00 kuna, po stopi od 25% na razliku mjesečne porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad 13.200,00 kuna po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna i po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna
Dohodak od nesamostalnog rada (mirovina) - mjesečni predujam i Dohodak od nesamostalnog rada ( plaća) poreznim obveznicima iz I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara po stopi od 12% od mjesečne porezne osnovice do visine 2.200,00 kuna, po stopi od 25% na razliku mjesečne porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna te po stopi od 40% na poreznu osnovicu iznad 13.200,00 kuna po stopi od 24% od mjesečne porezne osnovice do visine 17.500,00 kuna i po stopi od 36% na poreznu osnovicu iznad 17.500,00 kuna umanjeno za 50%1
Drugi dohodak 25% 24%
KONAČNI DOHODAK
Dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine2 12% 12%
Dohodak od imovinskih prava 25% 24%
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava 25% 24%
Dohodak od otuđenja posebnih vrsta imovine 12% 12%
Dohodak po osnovi primitaka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica 25% 12%
Dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu 12% 12%
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka 12% 12%
Dohodak od osiguranja 12% 12%
Dohodak po osnovi povrata doprinosa 40% 36%
Dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 40% 36%
Dohodak od izuzimanja imovine i korištenja usluga 40% 36%
Osobni odbitak Trenutno stanje Prema odredbama ovog Prijedloga zakona
Osnovni osobni odbitak 2.600,00 3.800,00
Osnovni osobni odbitak za umirovljenike 3.800,00 3.800,00
Osobni odbitak za porezne obveznike iz I. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara 3.500,00 3.800,00
Osobni odbitak za porezne obveznike iz II. skupine po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 3,000,00 3.800,00

Uvećanje osnovnog osobnog odbitka izračunavat će se primjenom koeficijenata na osnovicu osobnog odbitka prema osnovi za uvećanje osnovnog osobnog odbitka na način prikazan u nastavku:

Prikaz promjena uvećanja osobnog odbitka

Osnova Trenutno stanje Prema odredbama ovog Prijedloga zakona
Osnovica za utvrđivanje 2.600,00 2.500,00
Opis Faktor Iznos Faktor Iznos
Uzdržavani član 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00
Prvo dijete 0,5 1.300,00 0,7 1.750,00
Drugo dijete 0,7 1.820,00 1,0 2.500,00
Treće dijete 1,0 2.600,00 1,4 3.500,00
Četvrto dijete 1,4 3.640,00 1,9 4.750,00
Peto dijete 1,9 4.940,00 2,5 6.250,00
Šesto dijete 2,5 6.500,00 3,2 8.000,00
Sedmo dijete 3,1 8.060,00 4,0 10.000,00
Osmo dijete 3,9 10.140,00 4,9 12.250,00
Deveto dijete 4,8 12.480,00 5,9 14.750,00
Osobe s invaliditetom 0,3 780,00 0,4 1.000,00
Osobe s invaliditetom po jednoj osnovi 100% i/ili koje radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na doplatak za pomoć i njegu 1,0 2.600,00 1,5 3.750,00

U nastavku se daje tabelarni pregled ostalih promjena koje se ovim Prijedlogom zakona predlažu:

Promjena Opis promjene
Uvesti novi institut „Opseg porezne obveze“ - propisuje se da oporeziv dohodak rezidenta čini dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala, dohodak od osiguranja i drugi dohodak iz članka 5. ovoga Prijedloga zakona, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka),
- propisuje se da oporeziv dohodak nerezidenta čini navedeni dohodak koji nerezident ostvari u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka)
Proširiti krug primitaka koji se ne smatraju dohotkom - propisuje se da se primicima koji se ne smatraju dohotkom smatraju i:
1. invalidnine koje djeca ostvaruju nakon smrti roditelja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,
2. jednokratni novčani dodaci koji se isplaćuju uz mirovine na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske ili na temelju posebnog propisa,
3. pomoći i potpore koje neprofitne organizacije isplaćuju svojim članovima pod istim uvjetima iz sredstava prikupljenih članarinama koji nisu ostvareni obavljanjem djelatnosti koja podliježe obvezi plaćanja poreza na dobit, a temeljem statuta i odluka nadležnih tijela neprofitnih organizacija, uz uvjet da se za isplaćene primitke ne traži niti ne daje protučinidba
4. primici u naravi koje neprofitne organizacije daju svojim članovima pod istim uvjetima, a koje služe za obavljanje djelatnosti neprofitne organizacije odnosno ispunjavanju svrhe postojanja neprofitne organizacije.
Proširiti krug primitaka na koje se na plaća porez na dohodak propisuje se da se primicima na koje se ne plaća porez na dohodak smatraju i:
1. primici bivših radnika i nasljednika bivših radnika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, a koje su dospjele na isplatu za vrijeme trajanja radnog odnosa ili je pravo na isplatu nastalo za vrijeme trajanja radnog odnosa do propisanih iznosa,
2. potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koju poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti uz uvjet da bivši radnik ne ostvaruje primitke plaću ili mirovinu do propisanog iznosa
Propisati postupak oporezivanja u slučaju odricanja od potraživanja - propisuje se da ako se porezni obveznik iz osobnih razloga odrekne potraživanja po osnovi prodane robe ili obavljenih usluga koja bi u poreznomu razdoblju u kojemu se odrekao potraživanja ili kasnijim poreznim razdobljima dovela do primitaka, tada se iznos potraživanja utvrđuje kao primitak u godini u kojoj je donesena odluka o odricanju od potraživanja. Po osnovi potraživanja koja su se pokazala nenaplativima nakon provedenoga sudskog postupka, zbog stečaja ili likvidacije dužnika, ne utvrđuje se primitak,
- propisuje se da ako se porezni obveznik odrekne potraživanja za naknadu iz koje se predujam poreza plaća po odbitku (naknade po osnovi rada, djelatnosti, usluga i drugog), u korist neke druge osobe (fizičke ili pravne), smatra se da je primitak ostvaren u trenutku kada je donio odluku o odricanju, pa isplatitelji primitka imaju obvezu, ovisno o izvorima toga primitka, obračunati, obustaviti i uplatiti predujam poreza na dohodak na način propisan ovim Zakonom
Pojasniti pravo nerezidenata na korištenje osobnog odbitka - propisuje se da se nerezidentu ostvareni godišnji dohodak umanjuje za osnovni osobni odbitak za mjesece u kojima ostvaruje dohodak u tuzemstvu,
- propisuje se da rezident druge države članice EU ili EGP-a koji je u Republici Hrvatskoj ostvario oporeziv dohodak koji se utvrđuje kao godišnji dohodak može u godišnjem obračunu poreza na dohodak koristiti ukupni osobni odbitak za cijelo porezno razdoblje, uz uvjet da vjerodostojnim ispravama dokaže da navedeni dohodak ostvaren u Republici Hrvatskoj čini najmanje 90% njegovog ukupnog (svjetskog) dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju i da je isti izuzet ili oslobođen oporezivanja u državi članici čiji je rezident
Pojasniti koji se primici dodatno ne uzimaju u obzir kod određivanja uzdržavanog člana - propisuje se da se primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji, naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom i naknada troškova službenog putovanja do propisanih iznosa na koje se sukladno odredbama Zakona ne plaća porez na dohodak ne uzimaju u obzir kod određivanja uzdržavanog člana
- propisuje se da se uzdržavanim članovima smatraju bračni drug, roditelji poreznog obveznika te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu s primjenom od 1. siječnja 2018.godina, a do tada će se primjenjivati odredbe Zakona o porezu na dohodak (NN, br. 'Narodne novine' br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14, 136/15)
Propisati da se ostvareni drugi dohodak do propisanog iznosa oporezuje godišnjom stopom od 24% - propisuje se da ako porezni obveznik ostvari primitke po osnovi drugog dohotka do visine peterostrukog iznosa osnovice osobnog odbitka, da se isti oporezuje samo godišnjom stopom od 24 %.
Pojasniti porezni tretman kapitaliziranih sredstava na računu umrlog člana mirovinskog fonda u trenutku isplate nasljednicima. - propisuje se da se ukupno kapitalizirana sredstva na računu umrlog člana mirovinskog fonda u trenutku isplate nasljednicima smatraju dohotkom od nesamostalnog rada (mirovinom)
Propisati iznimke vezane uz određivanje primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada (plaće) - propisuje se mogućnost i uvjete kada poslodavac može isplatiti radnicima primitke po osnovi autorskih naknada i primitke po osnovi rada članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba
Proširiti krug primitka koji se ne smatraju primicima od nesamostalnog rada - izjednačavaju se radnici i osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u dijelu koji se odnosi na isplate primitka koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada,
- propisuje se da se primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju niti zatezne kamate isplaćene na temelju arbitražnih odluka u skladu s posebnim propisom, zatezne kamate isplaćene prema rješenju službeničkih sudova te zatezne kamate isplaćene na temelju nagodbi sklopljenih u postupcima za mirno rješenje spora do visine zakonske stope zateznih kamata
Proširiti krug izdataka kod utvrđivanja primitaka od nesamostalnog rada - propisuje se da se izdacima smatraju i doprinosi za mirovinska osiguranja ako su sukladno odredbama Zakona o doprinosima propisani kao doprinosi koji se utvrđuju na osnovicu
Produžiti rokove za plaćanje predujma poreza na dohodak iz primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada za određene kategorije poreznih obveznika - propisuje se da se iz primitaka od nesamostalnog rada ostvarenog u naravi, predujam poreza plaća najkasnije do 15 dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je primitak ostvaren
- propisuje se da je porezni obveznik zaposlen u diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države, u međunarodnoj organizaciji ili u predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet, kada je porezni obveznik i po ovom Zakonu, dužan sam obračunati predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada i uplatiti ga u roku od 30 dana od dana isplate. Isto bi se odnosilo i ako poslodavac preuzme obvezu obračuna i uplate poreza na dohodak
Promijeniti način dostave Porezne kartice - propisuje se mogućnost dostave Porezne kartice poreznim obveznicima elektroničkim putem (s odgođenom primjenom od 1. siječnja 2018.).
Izmijeniti odredbe vezane uz porezno priznate izdatke od samostalne djelatnosti - propisuje se da se porezno priznatim izdacima smatraju i:
1. darovi fizičkim osobama - potrošačima u obliku reklamnih predmeta s nazivom poslodavca, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) do pojedinačne vrijednosti 160,00 kuna,
2. 50% izdataka reprezentacije,
3. 50% izdataka u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak
Ukinuti izuzeća vezana uz dohodak od kapitala - ukida se oslobođenje prema primicima ostvarenima u okviru ESOP programa, odnosno po osnovi radničkog dioničarstva i prema primicima ostvarenim od ulaganja Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Drukčije uređenje prava na korištenje poreznih olakšica vezanih uz potpomognuta područja i područje Grada Vukovara - propisuje se da se obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području Grada Vukovara utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, a koji zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% radnika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara, utvrđeni porez na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima umanjuje za 50%
- propisuje se ukidanje olakšica za II. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
Pojasniti i olakšati plaćanje poreza prema primitku iz inozemstva - propisuje se da će se porez koji je rezident platio u inozemstvu temeljem inozemnog dohotka uračunati u tuzemni porez na dohodak po svakom pojedinačnom inozemnom dohotku zasebno, nakon isteka kalendarske godine, prije sučeljavanja s ostalim godišnjim dohocima
- propisuje se da će porezni obveznik moći zatražiti izuzeće od plaćanja predujmova poreza na dohodak odnosno poreza na dohodak u tuzemstvu tijekom godine po osnovi ostvarenog inozemnog dohotka ako istovremeno plaća predujmove poreza na dohodak odnosno porez na dohodak u inozemstvu neovisno o postojanju Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Isto bi se primjenjivalo i na primitke rezidenata izaslanih na rad u inozemstvo po nalogu tuzemnog poslodavca kao i na primitke rezidenata ostvarene radom u svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu.
Izuzeti od porezne tajne dostavu podataka o pripadnost općini/gradu primatelja - propisuje se da Porezna uprava može, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućiti isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja (s odgođenom primjenom od 1. siječnja 2018.).

     

profortis logo transparent

P(R)OGLEDAJTE OČIMA PROFORTISA

Ne poznajemo granice i nerješene  situacije. Sposobni smo u svakom trenutku pronaći za Vas najpovoljnije rješenje ...

    SILVER